Algemene voorwaarden

YoumanFischer

1

YoumanFischer B.V. ("YoumanFischer") is een besloten vennootschap.
2

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van c.q. zijn van toepassing op alle offertes,
opdrachten en werkzaamheden van/door YoumanFischer, en op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door (en ten behoeven van) personen verbonden (geweest) aan YoumanFischer ("Professionals").
3

Op de dienstverlening van YoumanFischer met betrekking tot mediation zijn het MfN- reglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediators van toepassing.
4

De aansprakelijkheid van YoumanFischer en onder 2. bedoelde Professionals is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door YoumanFischer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico zoals genoemd in de polisvoorwaarden.
5

Indien geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van YoumanFischer beperkt tot het bedrag aan honorarium dat door haar met betrekking tot de opdracht in rekening is gebracht, met een maximum van EUR 25.000.
6

Alle aanspraken jegens YoumanFischer vervallen zodra een periode van een jaar is verstreken nadat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die aanspraken.
7

YoumanFischer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
8

De opdrachtgever en YoumanFischer trachten geschillen op te lossen met behulp van
mediation volgens het MfN-reglement.